REGLAMENT INTERIOR *

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR
HOTEL LA PERLA **
CONDICIONS D'ADMISSIÓ
1. Disposicions generals:
Les persones que accedeixin a aquest establiment hoteler estan obligades a complir el present Reglament, en el que no contravingui la Llei 13/2011, de 23 de desembre, de l'Turisme, el Decret Llei 13/2020, de 18 de Maig, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents relatives a establiments hotelers, coordinació d'alertes, impuls de la telematització, reactivació de el sector cultural i flexibilització en diversos àmbits davant la situació generada pel coronavirus (d'Ordenació Hotelera), i altra normativa d'aplicació.
2. Accés, admissió i permanència en l'establiment:
Aquest establiment hoteler és d'ús públic i d'accés lliure, sense més restriccions que les derivades de les disposicions legals i d'aquest Reglament. L'admissió i permanència de persones en aquest establiment només es denegarà per les causes següents:
a) Per falta de capacitat d'allotjament o d'instal·lacions.
b) Per incomplir-se els requisits d'admissió establerts en
aquest reglament.
c) Per adoptar conductes que puguin produir perill o
molèsties a altres usuaris o per dificultar el
normal desenvolupament de l'activitat.
Quan concorrin les circumstàncies assenyalades o per les persones s'incorri en una o diverses de les restriccions abans esmentades, el personal responsable de l'establiment podrà requerir de les mateixes que l'abandonin, previ pagament, si s'escau, dels comptes que tinguessin pendents per prestació de serveis i consums. Si fos necessari es demanarà auxili a les forces de seguretat segons l'article 36 de la Llei de Turisme, i l'article 25 de Decret Llei d'Ordenació Hotelera.
Es fa constar expressament que no es denegarà o restringirà l'accés lliure a les instal·lacions, serveis i allotjaments d'aquest establiment hoteler, a les persones que ho desitgin, per raons de sexe, discapacitat, amb o sense gos guia, religió, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.
3. Registre d'entrada i document d'admissió:
La persona o persones que vulguin fer ús de les unitats d'allotjament, de les instal·lacions comunes i, si s'escau, dels serveis complementaris que es detallen en aquest Reglament, hauran de presentar els seus documents d'identificació a l'objecte de la seva admissió i inscripció en el registre de l'establiment. Una vegada registrada la persona o persones, l'establiment formularà un document d'admissió en el qual constarà el nom, categoria i número d'inscripció de l'establiment, número o identificació de l'allotjament assignat, nombre de persones que van a ocupar-ho, dates d'entrada i sortida i règim alimentari que tinguin concertat i, quan es contracti directament, també el preu de l'allotjament. Aquest document d'admissió, emplenat en dos exemplars, haurà de ser signat per l'interessat per formalitzar la seva admissió, un cop informat de l'existència d'aquest Reglament i dels seus drets i obligacions. L'original serà lliurat a l'usuari i la còpia quedarà en poder de l'establiment.
Els serveis complementaris que s'ofereixen i es presten per aquest establiment o per altres persones o entitats, es troben detallats a la recepció. Aquests serveis complementaris es formalitzaran en els seus corresponents documents i es liquidaran d'acord amb les condicions acordades en el seu cas.
NORMES DE CONVIVÈNCIA / FUNCIONAMENT
4. Drets i obligacions dels usuaris
Els usuaris podran accedir lliurement a l'establiment i romandre en el mateix amb les limitacions que conté aquest Reglament.
Els usuaris tenen dret a:
• A rebre informació veraç, completa i prèvia a la contractació dels serveis oferts.
• A que, en aquests serveis, es vetlli per la seva seguretat, intimitat i tranquil·litat,
• A que es corresponguin amb les condicions acordades,
• A que se'ls lliuri factura amb les formalitats reglamentàries, pels serveis contractats directament i
• A que, si desitgen formular alguna queixa, els siguin lliurades els fulls de reclamacions.
Els usuaris tenen obligació d'observar les normes contingudes en aquest reglament, que expressament accepten a la signatura de el document d'admissió, i les dictades per la Direcció sobre seguretat, convivència i higiene per a un ús adequat de l'establiment.
Els usuaris han d'acreditar la seva condició, mostrant el document d'admissió quan li sigui requerit, respectar les instal·lacions i l'equipament d'aquest establiment i abonar l'import dels serveis contractats en el moment de presentació de la factura o segons les condicions pactades segons l'article 21 de Decret Llei. la presentació d'alguna reclamació no eximeix de l'obligació de l'pagament dels serveis contractats.
5. Drets i obligacions de l'empresa hotelera
Aquest establiment pot demanar l'auxili dels agents de l'autoritat per desallotjar de les seves dependències als usuaris que incompleixin aquest reglament, que pretenguin accedir o romandre en elles amb una finalitat diferent a l'ús normal de l'servei hoteler i també, si s'escau, a les persones que no estiguin registrades com a usuaris, assistents a banquets, convencions, etc.
A les unitats d'allotjament, només poden accedir les persones registrades a l'efecte, segons consta a l'article 2.e de Decret Llei.
Aquest establiment pot sol·licitar garantia de pagament pels serveis contractats, d'acord amb la normativa d'aplicació i de fer el càrrec que correspongui en el compte dels usuaris per danys o desperfectes que produeixin en les instal·lacions, mobiliari i elements de l'establiment per negligència o mal ús d'aquells.
També pot variar els horaris dels diferents serveis de consum, ús i gaudi al llarg de les temporades, en funció de l'estacionalitat, reservant-se el dret de no admetre usuaris fora d'aquest horari o quan es superin els aforaments màxims autoritzats o quan es sol·licitin en els límits d'admissió, perjudicant per això la programació laboral d'aquests serveis. Els referits serveis, el detall dels seus horaris programats, els seus preus i les condicions d'ús, estan exposats en els accessos als mateixos i, de forma resumida, en els directoris existents en els allotjaments, que a més contenen informació de el pla d'evacuació per casos d'emergència i dels serveis que són gratuïts.
Aquest establiment té l'obligació de:
* Donar als seus preus la màxima publicitat a recepció i de tenir-los a disposició dels usuaris.
* Informar a aquests usuaris, abans de la seva contractació, de les condicions de prestació dels serveis i dels seus preus, així com de facilitar-los amb la màxima qualitat, d'acord amb la seva categoria i en els termes contractats.
* Tenir cura que als usuaris se'ls doni un tracte correcte, vigilant per atendre i mantenir en bon estat les instal·lacions i els serveis.
* Disposar de fulls de reclamacions i d'informar de la seva existència.
* Facilitar als usuaris que no pugui atendre, per incórrer en excés de reserves, un allotjament en un establiment de la mateixa zona, del mateix grup, modalitat, si escau, especialitat, i d'idèntica o superior categoria. Les despeses o sobrepreus que s'originin per tal causa seran de càrrec d'aquest establiment que, en contra, tornarà a l'usuari les diferències que en el seu favor es produeixin.

6. Períodes d'ocupació de les unitats d'allotjament:
Els usuaris tenen dret a ocupar la unitat d'allotjament des de les 12 hores del primer dia de el període contractat fins a les 12 hores del dia assenyalat com a data de sortida. No obstant això, en dates de màxima ocupació, es podrà endarrerir en dues hores la posada a disposició de la unitat d'allotjament. Per acord entre les parts, pot acordar-se un règim diferent d'ocupació que, si escau, ha de quedar reflectit en el document d'admissió. La prolongació en l'ocupació de la unitat d'allotjament per temps superior al que s'ha contractat ocasionarà el deure d'abonar una jornada més i, en el cas que l'usuari vulgui romandre allotjat més jornades de les especificades en el document d'admissió, sempre hi ha d'haver acord entre les parts.
7. Preus, factures i informació
L'establiment hoteler no es fa responsable de l'preu, tampoc de l'ús d'útils, béns i serveis, prestats fora de l'recinte de l'establiment hoteler, ni de l'comportament amb el personal aliè a la mateixa, llevat que així es consigni expressament en les seves condicions i tarifes.
Les tarifes amb els preus i condicions de les diferents modalitats d'allotjaments, dels serveis de restauració, bugaderia i serveis complementaris propis i de persones o entitats alienes es troben detallats en recepció a la disposició dels usuaris que els sol·licitin.
La facturació de les tarifes d'allotjaments es computaran per jornades i d'acord amb el nombre de pernoctacions. El mínim de facturació per allotjament serà l'import d'una pernoctació o jornada, entenent aquesta finalitzada a les 12 hores de l'endemà de la data d'entrada.
L'establiment podrà exigir als seus usuaris, en qualsevol moment i prèvia la presentació de la factura i els seus comprovants, l'abonament dels serveis prestats aliens a l'allotjament, tot i que el pagament d'aquest hagués estat pactat per endavant.
Les persones jurídiques o físiques que, pel seu compte, presten serveis complementaris en dependències d'aquest establiment hoteler, són responsables del seu personal i el seu comportament, el seu funcionament, manteniment, règim de preus i de tot el inherent als seus propis serveis. En cadascuna d'aquestes dependències estarà clarament identificat el titular de la mateixa.
A les unitats d'allotjaments ha un directori amb informació dels preus dels serveis més comuns.
Només es facilitaran factures pels allotjaments i serveis contractats directament pels usuaris.
ÚS I GAUDI D'INSTAL·LACIONS i SERVEIS
8. Recepció
A recepció es realitzaran els tràmits necessaris per a l'admissió de les persones a l'establiment i es guardaran les claus o targetes per accedir als allotjaments. El director, juntament amb el personal de recepció i, si escau, consergeria, són els responsables o centres de relació amb els usuaris per a tots els assumptes interns de l'establiment hoteler i d'informació i assessorament dels mateixos.
9. Caixes de seguretat
A cada allotjament hi ha instal·lada una caixa de seguretat per a usar-la per qui ho desitgi. En els directoris que existeixen en aquests allotjaments s'indica aquest servei i les seves condicions d'acceptació i ús. L'establiment no es fa responsable de la pèrdua d'objectes o valors que no es trobin dipositats en aquestes caixes. En tot cas, l'hotel només es responsabilitzés de robatoris o pèrdues d'objectes que es trobin en les caixes de seguretat de les unitats d'allotjament.
10. Bugaderia-tintoreria
A cada allotjament es troba informació amb les condicions d'aquests serveis, els preus i horaris de lliurament i devolució de peces. L'establiment no es responsabilitza de les peces que per les seves condicions o composicions d'ús, s'encongeixin, es descoloreixin o deteriorin.
11. Servei d'esmorzar d'hora
Si un client té la seva sortida abans de l'hora de funcionament de l'restaurant, podrà gaudir d'un esmorzar fred tipus picnic. Per accedir a aquest esmorzar fred haurà de notificar a recepció el dia anterior a la data en què aquest servei s'hagi de prestar.
12. Diversos
No està permès l'ús dels ascensors als menors sense acompanyar d'un adult responsable.
Està permès l'accés a l'establiment d'animals, no estant permès el seu accés a l'restaurant i sempre han de romandre acompanyats.
No es permet passejar pels espais i zones comuns sense calçat i amb el tors nu.
A partir de les 22 hores és preceptiu guardar el degut silenci als passadissos i allotjaments a l'objecte de no pertorbar el descans dels altres usuaris.
La mitja pensió es compon d'esmorzar i sopar.
En les cartes o tarifes dels bars i restaurants s'identifiquen els productes que corresponen a l'esmorzar i sopar. Els no identificats com a tals, es facturaran als seus preus de tarifa. Els serveis de telèfon, bugaderia es facturaran a preus de tarifa.
No està permès estendre roba a les baranes de les terrasses ni finestres.
Està prohibit expressament en totes les àrees i dependències d'aquest establiment l'ús, consum o tinença de productes i substàncies perilloses, en aplicació de la legislació vigent sobre salut pública.
A l'objecte de garantir la seguretat, intimitat i tranquil·litat dels usuaris, aquest establiment hoteler disposa de dispositius tècnics de vigilància electrònica, amb elements de gravació permanent, en zones generals o comuns.
Queda totalment prohibit cuinar a les habitacions, així com l'ús d'aparells elèctrics com escalfadors d'aigua sense autorització de la direcció.
MENORS: No s'admetran reserves d'habitacions ni estades en les mateixes per part de menors d'edat no acompanyats per algun adult que es faci responsable d'ells en tot moment. L'hotel podrà requerir l'autorització per escrit de l'responsable de el menor juntament amb una fotocòpia del seu DNI, per qualsevol mitjà que acrediti la conformitat amb l'estada a l'hotel de el menor d'edat (fax, mail, etc.).
No es permet fumar en cap de les dependències de l'hotel.
REGLAMENT D'RÈGIM INTERIOR
Article 25. Reglament de règim interior.
1. Els establiments hotelers hauran de disposar d'un reglament de règim interior en què es fixaran normes d'obligat compliment per a les persones usuàries durant la seva estada, sense que pugui contravenir el que disposa la Llei 13/2011, de 23 de desembre, ni en el present capítol.
2. El reglament de règim interior estarà sempre a disposició de les persones usuàries i serà exposat, a l'almenys, en castellà i anglès, en lloc visible i de fàcil accés de l'establiment. S'ha de publicitar aquest reglament a la pàgina web pròpia de l'establiment, en cas d'existir aquesta.
3. Les empreses explotadores dels establiments hotelers poden demanar l'auxili de les forces i cossos de seguretat per desallotjar dels mateixos als que incompleixin el reglament de règim interior, incompleixin les regles usuals de convivència social o pretenguin accedir o romandre en els mateixos amb una finalitat diferent a l'ús normal de l'servei, de conformitat amb el que estableix l'article 36.4 de la Llei 13/2011, de 23 de desembre.

4. El reglament de règim interior d'especificar, com a mínim:
a) Les condicions d'admissió.
b) Les normes de convivència i funcionament.
c) Informació sobre l'organització administrativa i persona responsable a què, si s'escau, hauran de dirigir-se en aquelles qüestions relatives a l'funcionament de l'establiment.
d) Relació de serveis complementaris que es prestin per empreses diferents a l'entitat explotadora i identificació de les empreses responsables de la seva prestació.
e) Informació a les persones usuàries sobre les instal·lacions o serveis que suposin algun risc i de les mesures de seguretat adoptades a l'respecte
f) Admissió d'animals i condicions per a aquesta admissió.
g) En general, totes les circumstàncies que permetin i afavoreixin el normal desenvolupament de l'gaudi de les instal·lacions, equipaments i serveis.