ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ *

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LA PERLA **
ΠΡΟ CONΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
ένας. Γενική διάθεση:
Άτομα που έχουν πρόσβαση σε αυτό το ξενοδοχειακό συγκρότημα θα είναι υποχρεωμένα να συμμορφωθούν με αυτούς τους Κανονισμούς, σε ό, τι δεν αντιβαίνει στον Νόμο 13/2011, της 23ης Δεκεμβρίου, για τον Τουρισμό, το Διάταγμα 13/2020, της 18ης Μαΐου, με τον οποίο θεσπίζονται έκτακτα και επείγοντα μέτρα σχετικά με τις ξενοδοχειακές μονάδες, τον συντονισμό των ειδοποιήσεων, την προώθηση της τηλεματικοποίησης, την επανενεργοποίηση του πολιτιστικού τομέα και την ευελιξία σε διάφορους τομείς ενόψει της κατάστασης που προκαλείται από τον κοροναϊό (της Hotel Management) και άλλους ισχύοντες κανονισμούς.
δύο. Πρόσβαση, είσοδος και διαμονή στο κατάλυμα:
Αυτό το ξενοδοχειακό συγκρότημα προορίζεται για δημόσια χρήση και δωρεάν πρόσβαση, χωρίς περιορισμούς άλλους από αυτούς που απορρέουν από νομικές διατάξεις και αυτούς τους κανονισμούς. Η είσοδος και η μονιμότητα των ατόμων σε αυτό το ίδρυμα δεν θα επιτρέπεται μόνο για τους ακόλουθους λόγους:
προς το) Λόγω έλλειψης χωρητικότητας ή εγκαταστάσεων.
σι) Για να μην πληροίτε τις προϋποθέσεις εισδοχής που καθορίζονται στο
τον παρόντα κανονισμό.
ντο) Για την υιοθέτηση συμπεριφορών που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο ή
ταλαιπωρία σε άλλους χρήστες ή να εμποδίσει το
φυσιολογική ανάπτυξη δραστηριότητας.
Όταν οι περιστάσεις που αναφέρονται παραπάνω ή από τα άτομα που υφίστανται έναν ή περισσότερους από τους περιορισμούς που αναφέρονται παραπάνω, το υπεύθυνο για το ίδρυμα προσωπικό μπορεί να το απαιτήσει να το εγκαταλείψουν, κατά την πληρωμή, κατά περίπτωση, των λογαριασμών που εκκρεμούν για πρόβλεψη υπηρεσιών και κατανάλωσης. Εάν είναι απαραίτητο, θα ζητηθεί βοήθεια από τις δυνάμεις ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 36 του Τουριστικού Νόμου και το άρθρο 25 του Διατάγματος Διαχείρισης Ξενοδοχείων.
Αναφέρεται ρητά ότι η ελεύθερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, τις υπηρεσίες και τα καταλύματα αυτού του ξενοδοχειακού συγκροτήματος δεν θα απαγορεύεται ή δεν περιορίζεται, σε όσους επιθυμούν, για λόγους φύλου, αναπηρίας, με ή χωρίς σκύλο-οδηγό, θρησκεία, γνώμη ή οποιαδήποτε άλλη άλλες προσωπικές ή κοινωνικές περιστάσεις.
3. Έγγραφο εισόδου και εισόδου:
Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που επιθυμούν να κάνουν χρήση των μονάδων διαμονής, των κοινών εγκαταστάσεων και, όπου ενδείκνυται, των συμπληρωματικών υπηρεσιών που αναφέρονται λεπτομερώς στους παρόντες κανονισμούς, πρέπει να παρουσιάσουν τα έγγραφα αναγνώρισής τους για τους σκοπούς της εισδοχής και εγγραφής τους στο μητρώο εγκατάστασης. Μετά την εγγραφή του ατόμου ή των προσώπων, το ίδρυμα θα διατυπώσει ένα έγγραφο εισδοχής που θα περιλαμβάνει το όνομα, την κατηγορία και τον αριθμό εγγραφής της εγκατάστασης, τον αριθμό ή την ταυτότητα του εκχωρημένου καταλύματος, τον αριθμό των ατόμων που θα το καταλάβουν, τις ημερομηνίες εισόδου και εξόδου και διατροφή που έχουν κανονίσει και, όταν προσλαμβάνουν απευθείας, επίσης την τιμή της διαμονής. Το εν λόγω έγγραφο εισαγωγής, συμπληρωμένο σε δύο αντίγραφα, πρέπει να υπογραφεί από τον ενδιαφερόμενο για να επισημοποιήσει την αποδοχή του, μόλις ενημερωθεί για την ύπαρξη αυτών των κανονισμών και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Το πρωτότυπο θα παραδοθεί στον χρήστη και το αντίγραφο θα παραμείνει στην κατοχή της εγκατάστασης.
Οι συμπληρωματικές υπηρεσίες που προσφέρονται και παρέχονται από αυτό το ίδρυμα ή από άλλα άτομα ή οντότητες αναφέρονται λεπτομερώς στη ρεσεψιόν. Αυτές οι συμπληρωματικές υπηρεσίες θα επισημοποιηθούν στα αντίστοιχα έγγραφά τους και θα διευθετηθούν σύμφωνα με τους όρους που συμφωνήθηκαν στην περίπτωσή σας.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΟΧΗΣ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τέσσερις. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των χρηστών
Οι χρήστες μπορούν ελεύθερα να έχουν πρόσβαση στην εγκατάσταση και να παραμένουν σε αυτήν με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται σε αυτούς τους κανονισμούς.
Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα:
• Για να λάβετε ειλικρινείς, πλήρεις πληροφορίες και πριν από τη σύναψη των προσφερόμενων υπηρεσιών.
• Ότι, σε αυτές τις υπηρεσίες, λαμβάνεται μέριμνα για την ασφάλεια, το απόρρητο και την ηρεμία τους,
• Για να ανταποκριθούμε στους συμφωνημένους όρους,
• Να δοθεί τιμολόγιο με τις κανονιστικές διατυπώσεις, για τις υπηρεσίες που έχουν ανατεθεί απευθείας και
• Ότι, εάν θέλουν να υποβάλουν καταγγελία, θα τους δοθούν τα έντυπα καταγγελίας.
Οι χρήστες υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες που περιέχονται σε αυτούς τους κανονισμούς, τους οποίους αποδέχονται ρητά κατά την υπογραφή του εγγράφου εισδοχής, καθώς και αυτούς που εκδίδονται από τη Διεύθυνση ασφάλειας, συνύπαρξης και υγιεινής για την ορθή χρήση της εγκατάστασης.
Οι χρήστες πρέπει να αποδείξουν την κατάστασή τους, δείχνοντας το έγγραφο εισδοχής όταν απαιτείται, σεβόμενοι τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό αυτής της εγκατάστασης και να πληρώσουν το ποσό των υπηρεσιών που συνάφθηκαν τη στιγμή της παρουσίασης του τιμολογίου ή σύμφωνα με τους όρους που συμφωνήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο. 21 του νόμου περί διατάγματος. Η παρουσίαση οποιασδήποτε αξίωσης δεν απαλλάσσει την υποχρέωση πληρωμής για τις συμβάσεις υπηρεσιών.
5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις της ξενοδοχειακής εταιρείας
Αυτή η εγκατάσταση μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια των αντιπροσώπων της αρχής για να εκδιώξει από τις εξαρτήσεις της τους χρήστες που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό, οι οποίοι σκοπεύουν να έχουν πρόσβαση ή να παραμείνουν σε αυτά για σκοπούς διαφορετικούς από την κανονική χρήση της ξενοδοχειακής υπηρεσίας και επίσης, κατά περίπτωση, να άτομα που δεν έχουν εγγραφεί ως χρήστες, συμμετέχοντες σε συμπόσια, συνέδρια κ.λπ.
Οι μονάδες διαμονής είναι προσβάσιμες μόνο από άτομα που έχουν εγγραφεί για το σκοπό αυτό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.ε του νόμου περί διατάγματος.
Αυτή η εγκατάσταση μπορεί να ζητήσει εγγύηση πληρωμής για τις συμβάσεις υπηρεσιών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και να χρεώσει τον αντίστοιχο λογαριασμό στον λογαριασμό χρηστών για ζημιές ή ελαττώματα που εμφανίζονται στις εγκαταστάσεις, τα έπιπλα και τα στοιχεία της εγκατάστασης λόγω αμέλειας ή λάθους χρήση αυτών.
Οι ώρες των διαφορετικών υπηρεσιών κατανάλωσης, χρήσης και απόλαυσης μπορεί επίσης να ποικίλλουν κατά τη διάρκεια των εποχών, ανάλογα με την εποχικότητα, διατηρώντας το δικαίωμα να μην γίνονται δεκτοί χρήστες εκτός των εν λόγω ωρών ή όταν υπάρχει υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης χωρητικότητας ή όταν αίτημα εντός των ορίων εισδοχής, καταστρέφοντας έτσι το πρόγραμμα εργασίας αυτών των υπηρεσιών. Οι προαναφερθείσες υπηρεσίες, οι λεπτομέρειες των προγραμματισμένων ωρών τους, οι τιμές τους και οι συνθήκες χρήσης, εκτίθενται στις προσβάσεις σε αυτές και, συνοπτικά, στους υφιστάμενους καταλόγους στα καταλύματα, οι οποίοι περιέχουν επίσης πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο εκκένωσης για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και δωρεάν υπηρεσίες.
Αυτή η εγκατάσταση έχει την υποχρέωση:
* Δώστε στις τιμές τους τη μέγιστη δημοσιότητα στη ρεσεψιόν και δώστε τις διαθέσιμες στους χρήστες.
* ενημερώστε αυτούς τους χρήστες, πριν από την πρόσληψη, για τους όρους παροχής υπηρεσιών και των τιμών τους, καθώς και για την παροχή της υψηλότερης ποιότητας, ανάλογα με την κατηγορία τους και με τους όρους της σύμβασης.
* προσέξτε ότι οι χρήστες έχουν μια σωστή μεταχείριση, παρακολουθώντας να παρευρίσκονται και να διατηρούν τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες σε καλή κατάσταση.
* έχετε έντυπα αξίωσης και αναφέρετε την ύπαρξή τους.
* να παρέχετε στους χρήστες που δεν μπορούν να παρευρεθούν, για την πραγματοποίηση υπερβολικών κρατήσεων, διαμονής σε ίδρυμα στην ίδια περιοχή, της ίδιας ομάδας, τρόπου, όπου απαιτείται, ειδικότητας και ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας. Τα έξοδα ή οι επιβαρύνσεις που προκύπτουν από μια τέτοια αιτία βαρύνουν αυτήν την εγκατάσταση, η οποία, αντίθετα, θα επιστρέψει στον χρήστη τις διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν υπέρ τους.

6. Περίοδοι απασχόλησης των μονάδων διαμονής:
Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να καταλάβουν τη μονάδα διαμονής από τις 12 το μεσημέρι την πρώτη ημέρα της συμβατικής περιόδου έως τις 12 το μεσημέρι την ημέρα που αναφέρεται ως ημερομηνία αναχώρησης. Ωστόσο, κατά τις ημερομηνίες μέγιστης χωρητικότητας, η παροχή της μονάδας διαμονής ενδέχεται να καθυστερήσει κατά δύο ώρες. Με συμφωνία μεταξύ των μερών, μπορεί να συμφωνηθεί ένα διαφορετικό καθεστώς κατοχής, το οποίο, εάν ισχύει, πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο έγγραφο εισδοχής. Η παράταση στην κατοχή της μονάδας διαμονής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τη σύμβαση θα προκαλέσει το καθήκον να πληρώσει μια ακόμη ημέρα και, σε περίπτωση που ο χρήστης θέλει να παραμείνει περισσότερο από ό, τι ορίζεται στο έγγραφο εισδοχής, πρέπει πάντα να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των μερών.
7. Τιμές, τιμολόγια και πληροφορίες
Το ξενοδοχείο δεν φέρει καμία ευθύνη για την τιμή, ούτε για τη χρήση προμηθειών, εξοπλισμού και άλλων υπηρεσιών που παρέχονται εκτός του ξενοδοχείου, ούτε για τη συμπεριφορά του προσωπικού που δεν είναι ξενοδοχείο, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στους όρους και τις τιμές του.
Οι τιμές με τις τιμές και τους όρους των διαφόρων τύπων καταλυμάτων, υπηρεσιών εστιατορίου, πλυντηρίων και συμπληρωματικών υπηρεσιών από μόνες τους, καθώς και για άτομα ή οντότητες εκτός, αναλύονται λεπτομερώς στη ρεσεψιόν που διατίθεται στους χρήστες που το ζητούν.
Η τιμολόγηση των τιμών διαμονής υπολογίζεται ανά ημέρες και ανάλογα με τον αριθμό των διανυκτερεύσεων. Η ελάχιστη χρέωση για διαμονή θα είναι το ποσό μιας διανυκτέρευσης ή ημέρας, που θεωρείται ότι θα ολοκληρωθεί στις 12 το μεσημέρι την ημέρα μετά την ημερομηνία εισόδου.
Η εγκατάσταση μπορεί να απαιτεί από τους χρήστες της, ανά πάσα στιγμή και πριν από την παρουσίαση του τιμολογίου και των κουπονιών της, την πληρωμή των υπηρεσιών που παρέχονται εκτός του καταλύματος, ακόμη και αν η πληρωμή αυτού έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων.
Τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που, από μόνα τους, παρέχουν συμπληρωματικές υπηρεσίες σε εξαρτήσεις αυτού του ξενοδοχειακού ιδρύματος, είναι υπεύθυνα για το προσωπικό και τη συμπεριφορά τους, τη λειτουργία τους, τη συντήρηση, το καθεστώς τιμών και για οτιδήποτε είναι εγγενές στις δικές τους υπηρεσίες. Σε καθεμία από αυτές τις εξαρτήσεις ο κάτοχος του θα προσδιορίζεται με σαφήνεια.
Στις μονάδες διαμονής υπάρχει επίσης ένας κατάλογος με πληροφορίες σχετικά με τις τιμές των πιο κοινών υπηρεσιών.
Τα τιμολόγια θα παρέχονται μόνο για διαμονή και υπηρεσίες που συνάπτονται απευθείας από τους χρήστες.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
8. Υποδοχή
Στη ρεσεψιόν, θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για να γίνουν δεκτοί οι άνθρωποι στην εγκατάσταση και θα κρατηθούν κλειδιά ή κάρτες για πρόσβαση στο κατάλυμα. Ο Διευθυντής, μαζί με το προσωπικό της ρεσεψιόν και, όπου ενδείκνυται, το θυρωρείο, είναι οι διευθυντές ή τα κέντρα σχέσεων με τους χρήστες για όλες τις εσωτερικές υποθέσεις του ξενοδοχείου και για πληροφορίες και συμβουλές σχετικά.
9. Κουτιά ασφαλείας
Σε κάθε κατάλυμα υπάρχει μια θυρίδα ασφαλείας εγκατεστημένη για χρήση από όποιον το επιθυμεί. Οι κατάλογοι που υπάρχουν σε αυτά τα καταλύματα υποδεικνύουν αυτήν την υπηρεσία και τους όρους αποδοχής και χρήσης της. Η εγκατάσταση δεν είναι υπεύθυνη για την απώλεια αντικειμένων ή αξιών που δεν κατατίθενται σε αυτά τα πλαίσια. Σε κάθε περίπτωση, το ξενοδοχείο θα είναι υπεύθυνο μόνο για κλοπή ή απώλεια αντικειμένων που βρίσκονται στις θυρίδες ασφαλείας των μονάδων διαμονής.
10. Στεγνό καθάρισμα ρούχων
Σε κάθε κατάλυμα θα βρείτε πληροφορίες με τους όρους αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές και τους χρόνους παράδοσης και την επιστροφή των ενδυμάτων. Η εγκατάσταση δεν είναι υπεύθυνη για ρούχα τα οποία, λόγω των συνθηκών ή των συνθέσεων χρήσης τους, συρρικνώνονται, αποχρωματίζονται ή αλλοιώνονται.
11. Υπηρεσία πρωινού νωρίς
Εάν ένας πελάτης αποχωρήσει πριν από την ώρα λειτουργίας του εστιατορίου, μπορεί να απολαύσει ένα κρύο πρωινό για πικνίκ. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το κρύο πρωινό, πρέπει να ενημερώσετε τη ρεσεψιόν την ημέρα πριν από την ημερομηνία που πρέπει να παρέχεται αυτή η υπηρεσία.
12. Διάφορα
Η χρήση ανελκυστήρων δεν επιτρέπεται για ανηλίκους χωρίς τη συνοδεία υπεύθυνου ενήλικα.
Επιτρέπεται η πρόσβαση στην εγκατάσταση ζώων, χωρίς να επιτρέπεται η πρόσβαση στο εστιατόριο και πρέπει πάντα να συνοδεύονται.
Δεν επιτρέπεται να περιπλανηθείτε στους χώρους και τους κοινόχρηστους χώρους χωρίς παπούτσια και με γυμνό κορμό.
Από τις 10 μ.μ. είναι υποχρεωτικό να διατηρείτε τη σιωπή στους διαδρόμους και τα καταλύματα, ώστε να μην ενοχλείτε τους υπόλοιπους χρήστες.
Η ημιδιατροφή αποτελείται από πρωινό και δείπνο.
Τα γράμματα ή οι τιμές των μπαρ και εστιατορίων προσδιορίζουν τα προϊόντα που αντιστοιχούν στο πρωινό και το δείπνο. Όσοι δεν αναγνωρίζονται ως τέτοιοι θα χρεώνονται στις τιμές των ναύλων τους. Οι υπηρεσίες τηλεφώνου και πλυντηρίου χρεώνονται σε τιμές ναύλου.
Δεν επιτρέπεται να κρέμεται ρούχα στα κάγκελα της βεράντας ή στα παράθυρα.
Η χρήση, η κατανάλωση ή η κατοχή επικίνδυνων προϊόντων και ουσιών απαγορεύεται ρητά σε όλους τους τομείς και τις εξαρτήσεις αυτής της εγκατάστασης, κατ 'εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη δημόσια υγεία.
Προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια, το απόρρητο και την ηρεμία των χρηστών, αυτό το ξενοδοχειακό συγκρότημα διαθέτει τεχνικές ηλεκτρονικές συσκευές παρακολούθησης, με μόνιμα στοιχεία εγγραφής, σε γενικούς ή κοινούς χώρους.
Απαγορεύεται εντελώς το μαγείρεμα στα δωμάτια, καθώς και η χρήση ηλεκτρικών συσκευών όπως θερμοσίφωνες χωρίς άδεια από τη διεύθυνση.
ΑΝΗΛΙΚΟΙ: Δεν θα γίνονται δεκτές κρατήσεις δωματίων ή διαμονή σε αυτούς από ανηλίκους που δεν συνοδεύονται από ενήλικα που είναι υπεύθυνος για αυτούς ανά πάσα στιγμή. Το ξενοδοχείο μπορεί να απαιτήσει τη γραπτή εξουσιοδότηση του υπευθύνου του ανηλίκου μαζί με μια φωτοτυπία του DNI του, με οποιοδήποτε μέσο που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τη διαμονή του ανηλίκου στο ξενοδοχείο (φαξ, ταχυδρομείο κ.λπ.).
Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται σε καμία από τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Άρθρο 25. Εσωτερικοί κανονισμοί.
1. Τα ξενοδοχειακά κέντρα πρέπει να έχουν εσωτερικούς κανονισμούς που θα θεσπίζουν υποχρεωτικούς κανόνες για τους χρήστες κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, χωρίς να παραβιάζουν τις διατάξεις του Νόμου 13/2011, της 23ης Δεκεμβρίου, ούτε αυτό το κεφάλαιο.
2. Οι εσωτερικοί κανονισμοί θα είναι πάντοτε διαθέσιμοι στους χρήστες και θα εκτίθενται, τουλάχιστον, στα ισπανικά και στα αγγλικά, σε ένα ορατό και εύκολα προσβάσιμο μέρος της εγκατάστασης. Αυτός ο κανονισμός πρέπει να δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ίδιου του ιδρύματος, εάν υπάρχει.
3. Οι εταιρείες εκμετάλλευσης των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων μπορούν να ζητήσουν τη βοήθεια των δυνάμεων ασφαλείας και των σωμάτων για να εκδιώξουν από αυτούς εκείνους που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες του εσωτερικού καθεστώτος, δεν συμμορφώνονται με τους συνήθεις κανόνες κοινωνικής συνύπαρξης ή επιδιώκουν να έχουν πρόσβαση ή να παραμείνουν σε αυτές με σκοπό διαφορετικό από την κανονική χρήση της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36.4 του Ν. 13/2011, της 23ης Δεκεμβρίου.

4. Οι εσωτερικοί κανονισμοί θα ορίζουν, τουλάχιστον:
α) Οι όροι εισδοχής.
β) Οι κανόνες συνύπαρξης και λειτουργίας.
γ) Πληροφορίες σχετικά με τη διοικητική οργάνωση και το υπεύθυνο πρόσωπο στο οποίο, κατά περίπτωση, πρέπει να επικοινωνήσουν σε θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της εγκατάστασης.
δ) Κατάλογος συμπληρωματικών υπηρεσιών που παρέχονται από εταιρείες διαφορετικές από τη λειτουργική οντότητα και ταυτοποίηση των εταιρειών που είναι υπεύθυνες για την παροχή τους.
ε) Πληροφορίες στους χρήστες σχετικά με τις εγκαταστάσεις ή τις υπηρεσίες που ενέχουν κίνδυνο και τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί σχετικά
στ) Εισδοχή ζώων και όροι για την είσοδο.
ζ) Γενικά, όλες οι περιστάσεις που επιτρέπουν και ευνοούν την κανονική ανάπτυξη της απόλαυσης των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των υπηρεσιών.