SISÄINEN SÄÄNTÖ *

SISÄISEN RAKENNEMÄÄRÄYS
LA PERLA -hotelli **
JÄLKEISET EHDOT
yksi. Yleinen asema:
Henkilöt, jotka pääsevät tähän hotelliin, ovat velvollisia noudattamaan näitä säännöksiä, jotka eivät ole turismilainsäädännön 13/2020, 23. joulukuuta annetun, 23. joulukuuta annetun lain 13/2020 vastaisia, 18. toukokuuta annettua lakia. toteutetaan ylimääräisiä ja kiireellisiä toimenpiteitä, jotka koskevat hotellilaitoksia, hälytysten yhteensovittamista, telemaation edistämistä, kulttuurisektorin uudelleenaktivointia ja joustavuutta eri alueilla koronaviruksen (Hotel Management) aiheuttamasta tilanteesta ja muista sovellettavista säännöksistä.
kaksi. Pääsy, maahantulo ja oleskelu laitoksessa:
Tämä hotellilaitos on tarkoitettu julkiseen käyttöön ja ilmaiseen pääsyyn ilman muita rajoituksia kuin mitä lainsäädännöstä ja näistä säännöksistä johtuu. Ihmisten maahanpääsy ja pysyvyys tässä laitoksessa evätään vain seuraavista syistä:
to) Mahdollisuuksien tai tilojen puutteen vuoksi.
b) Koska se ei ole täyttänyt
tämä asetus.
c) Käyttäytymiseen, joka voi aiheuttaa vaaraa tai
haittaa muille käyttäjille tai estää
toiminnan normaali kehitys.
Kun edellä mainitut olosuhteet tai ihmiset, jotka kohtaavat yhden tai useamman yllä luetelluista rajoituksista, sijoittautumisesta vastuussa oleva henkilöstö voi vaatia heitä luopumaan siitä maksamalla tarvittaessa tilit, jotka ovat varauksen antamisessa palveluista ja kulutuksesta. Turvallisuusjoukkoilta pyydetään tarvittaessa apua matkailulain 36 pykälän ja hotellien hallintaa koskevan asetuksen 25 pykälän mukaisesti.
On nimenomaisesti todettu, että vapaata pääsyä tämän hotellilaitoksen palveluihin, palveluihin ja majoitustiloihin ei kielletä tai rajoiteta niille, jotka haluavat sukupuolen, vammaisuuden vuoksi, opaskoiran kanssa tai ilman, uskonnon, mielipiteen tai muun muut henkilökohtaiset tai sosiaaliset olosuhteet.
3. Lähtöselvitys ja sisäänkirjautumisasiakirja:
Henkilön tai henkilöiden, jotka haluavat käyttää majoitusyksiköitä, yhteisiä tiloja ja tarvittaessa näissä säännöissä yksityiskohtaisesti esitettyjä lisäpalveluita, on esitettävä henkilöllisyystodistukset maahanpääsyä ja rekisteröintiä varten. perustamisrekisteri. Kun henkilö tai henkilöt on rekisteröity, laitos laatii pääsyasiakirjan, johon sisältyy laitoksen nimi, luokka ja rekisteröintinumero, osoitetun majoituspaikan numero tai tunnus, sitä käyttävien ihmisten lukumäärä, saapumis- ja poistumispäivät ja ruokavalio, jonka he ovat järjestäneet, ja suoraan palkattaessa myös majoitushinta. Asianomaisen osapuolen on allekirjoitettava mainittu kaksoiskappaleena täytetty maahantulodokumentti viralliselle pääsylle, kun heille on ilmoitettu näiden sääntöjen olemassaolosta ja heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Alkuperäinen toimitetaan käyttäjälle ja jäljennös pysyy yrityksen hallussa.
Tämän laitoksen tai muiden henkilöiden tai yhteisöjen tarjoamat ja tarjoamat täydentävät palvelut kuvataan yksityiskohtaisesti vastaanotossa. Nämä täydentävät palvelut virallistetaan vastaavissa asiakirjoissa ja sovitetaan tapauksessasi sovittujen ehtojen mukaisesti.
YHTENÄISYYS / KÄYTTÖSÄÄNNÖT
Neljä. Käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet
Käyttäjät voivat käyttää yritystä vapaasti ja pysyä siinä näiden sääntöjen sisältämien rajoitusten kanssa.
Käyttäjillä on oikeus:
• Saadaksesi totuudenmukaisia, täydellisiä tietoja ja ennen tarjoamista palveluista.
• Näissä palveluissa huolehditaan heidän turvallisuudestaan, yksityisyydestään ja rauhallisuudestaan,
• Vastaamaan sovittuja ehtoja
• Lasku suoritetaan sääntelymuodollisuuksilla suoraan ja urakoitujen palvelujen osalta
• Että he haluavat tehdä valituksen, heille annetaan valituslomakkeet.
Käyttäjien on noudatettava näiden sääntöjen sääntöjä, jotka he nimenomaisesti hyväksyvät allekirjoittaessaan sisäänkirjautumisasiakirjan, sekä turvallisuus-, rinnakkaiselo- ja hygieniaosaston sääntöjä laitoksen asianmukaiseen käyttöön.
Käyttäjien on todistettava olosuhteensa, osoittamalla tarvittaessa maahantulodokumentti, kunnioitettava tämän laitoksen tiloja ja varusteita ja maksettava sopimuksen mukaisten palvelujen määrä laskun esittämishetkellä tai artikkelin mukaisesti sovittujen ehtojen mukaisesti. Asetuksen 21 §: Minkään vaateen esittäminen ei vapauta velvoitetta maksaa sopimuksesta johtuvat palvelut.
5. Hotelliyhtiöiden oikeudet ja velvollisuudet
Tämä toimipaikka voi pyytää viranomaisen edustajia auttamaan häästämään riippuvuudestaan käyttäjät, jotka eivät noudata tätä asetusta, jotka aikovat käyttää heitä tai pysyvät siellä muuhun tarkoitukseen kuin hotellipalvelun tavanomaiseen käyttöön ja tarvittaessa myös ihmiset, joita ei ole rekisteröity käyttäjiksi, juhlien, kokousten osallistujia jne.
Majoitusyksiköihin pääsevät vain tätä tarkoitusta varten rekisteröityneet ihmiset, kuten asetuksen 2 §: ssä säädetään.
Tämä toimipaikka voi pyytää voimassa olevien säännösten mukaisesti maksuaikataulun sopimusmaksuista ja veloittaa vastaavan tilin käyttäjätililtä vahingoista tai vikoista, joita laitoksen tiloissa, huonekaluissa ja osissa ilmenee huolimattomuuden tai väärän toiminnan vuoksi niiden käyttö.
Erilaisten kulutus-, käyttö- ja nautintopalveluiden aukioloajat voivat myös vaihdella vuodenaikojen mukaan vuodenajasta riippuen, varaamalla oikeuden kieltää käyttäjiä mainittujen aikojen ulkopuolella tai kun suurin sallittu kapasiteetti ylitetään tai kun pyydä pääsy rajoissa, vahingoittaen siten näiden palvelujen työaikataulua. Edellä mainitut palvelut, niiden aikataulujen yksityiskohdat, hinnat ja käyttöedellytykset paljastetaan niiden käyttömahdollisuuksissa ja yhteenvetona majoitustilojen olemassa olevissa hakemistoissa, jotka sisältävät myös tietoja henkilöiden evakuointisuunnitelmasta hätätapaukset ja ilmaiset palvelut.
Tämän laitoksen on velvollinen
* tarjoamaan hinnoilleen mahdollisimman suuren julkisuuden vastaanotossa ja asettaa ne käyttäjien saataville.
* ilmoittaa näille käyttäjille ennen palkkaamista palvelujen tarjoamisen ehdoista ja hinnoista sekä tarjota heille korkein laatu luokkiensa ja sopimusehtojen mukaisesti.
* Huolehdi siitä, että käyttäjiä kohdellaan oikein, tarkkailevat osallistumista ja pitävät tilat ja palvelut hyvässä kunnossa.
* omistaa vaatimuslomakkeet ja ilmoittaa niiden olemassaolosta.
* Tarjoa käyttäjille, jotka eivät kykene osallistumaan ylimääräisten varausten vuoksi majoittumiseen samalla alueella sijaitsevalle, saman ryhmän majoituspaikalle, tarvittaessa erityismuoto, erikoisuus ja sama tai parempi luokka. Tällaisesta syystä aiheutuvat kustannukset tai lisämaksut vastaa tämä laitos, joka päinvastoin palauttaa käyttäjän erot, jotka syntyvät heidän edukseen.

6. Majoitusyksiköiden käyttöjaksot:
Käyttäjillä on oikeus käyttää majoitusyksikköä sopimussuhteen ensimmäisen päivän klo 12.00 alkaen lähtöpäivänä ilmoitettuna päivänä klo 12.00. Mahdollisimman korkean käyttöpäivän aikana majoitusyksikön tarjoaminen voi kuitenkin viivästyä kahdella tunnilla. Osapuolten yhteisellä sopimuksella voidaan sopia erilaisesta miehitysjärjestelmästä, joka on tarvittaessa heijastettava pääsyasiakirjaan. Majoitusyksikön käytön jatkaminen pidemmäksi ajaksi kuin sovittu aiheuttaa velvollisuuden maksaa vielä yksi päivä ja siinä tapauksessa, että käyttäjä haluaa oleskella enemmän päiviä kuin vastaanottoasiakirjassa määritetään, aina oltava osapuolten välinen sopimus.
7. Hinnat, laskut ja tiedot
Hotellilaitos ei ole vastuussa hinnasta, hotellitarjonnan ulkopuolella tarjottujen tarvikkeiden, laitteiden ja muiden palvelujen käytöstä eikä muun kuin hotellin henkilökunnan käyttäytymisestä, ellei sen ehdoissa ja hinnoissa ole nimenomaisesti mainittu.
Hinnat sekä omien että ulkopuolella olevien henkilöiden tai yhteisöjen erityyppisten majoitustyyppien, ravintolapalvelujen, pesula- ja täydentävien palveluiden hinnat ja ehdot ovat yksityiskohtaisesti vastaanottajalta, joka on saatavana niitä pyytäville käyttäjille.
Majoitusmaksujen laskutus lasketaan päivien ja yöpymisten määrän mukaan. Majoituksen vähimmäislaskutus on yöpymisen tai päivän määrä, jonka tarkoitetaan valmistuvan kello 12.00 saapumispäivää seuraavana päivänä.
Laitos voi vaatia käyttäjiä milloin tahansa ennen laskun ja tositteiden esittämistä majoitustilan ulkopuolella tarjottujen palvelujen maksamisesta, vaikka tämän maksamisesta olisi sovittu etukäteen.
Oikeushenkilöt tai fyysiset henkilöt, jotka yksin tarjoavat täydentäviä palveluita riippuen tämän hotellin perustamisesta, ovat vastuussa henkilöstöstään ja käyttäytymisestään, toiminnastaan, ylläpidosta, hintajärjestelmästä ja kaikesta, joka liittyy heidän omiin palveluihinsa. Kussakin näistä riippuvuuksista saman omistaja tunnistetaan selvästi.
Majoitusyksiköissä on myös hakemisto, joka sisältää tiedot yleisimpien palveluiden hinnoista.
Laskut toimitetaan vain majoituksesta ja palveluista, jotka käyttäjät tekevät suoraan.
KÄYTTÖ- JA NAUTTAVAT LAITTEET JA PALVELUT
8. Vastaanotto
Vastaanotossa suoritetaan tarvittavat toimenpiteet ihmisten pääsyä varten laitoksessa, ja avaimet tai kortit pidetään pääsyn majoitukseen. Johtaja yhdessä vastaanottohenkilöstön ja tarvittaessa portin kanssa ovat johtajat tai suhteet käyttäjiin kaikissa hotellilaitoksen sisäisissä asioissa sekä niistä tiedottamisessa ja neuvonnassa.
9. Turvalaatikot
Jokaisessa majoituspaikassa on tallelokero, joka on asennettu kenen tahansa käyttöön. Näissä majoitustiloissa olevat hakemistot osoittavat tämän palvelun ja sen hyväksymis- ja käyttöehdot. Laitos ei ole vastuussa esineiden tai arvojen menetyksistä, joita ei ole talletettu näihin laatikoihin. Joka tapauksessa hotelli vastaa vain majoitusyksiköiden tallelokeroissa löydettyjen esineiden varkauksista tai katoamisesta.
10. Pesula-kuivapesu
Jokaisesta majoituksesta löydät tietoja näiden palvelujen ehdoista, hinnoista ja toimitusajoista sekä vaatteiden palauttamisesta. Laitos ei ole vastuussa vaatteista, jotka käyttöolosuhteidensa tai käyttökoostumuksensa vuoksi kutistuvat, muuttuvat väriltään tai huononevat.
11. Varhainen aamiainen
Jos asiakas lähtee ennen ravintolan toiminta-aikaa, hän voi nauttia kylmän piknik-aamiaisen. Käyttääksesi tätä kylmää aamiaista sinun on ilmoitettava vastaanotossa päivä ennen päivää, jona tämä palvelu on tarjottava.
12. Erilaisia
Hissien käyttö ei ole sallittua alaikäisille ilman vastuullisen aikuisen seurassa.
Pääsy eläinten sijoittautumiseen on sallittua, ei pääsyä ravintolaan, ja heidän on aina oltava mukana.
Ei ole sallittua vaeltaa tilojen ja yleisten tilojen läpi ilman kenkiä ja alasti vartaloa.
Klo 22.00 alkaen on välttämätöntä noudattaa asianmukaista hiljaisuutta käytävillä ja majoitustiloissa, jotta ei häiritä muita käyttäjiä.
Puolihoito koostuu aamiaisesta ja illallisesta.
Baarien ja ravintoloiden kirjaimet tai hinnat ilmoittavat tuotteet, jotka vastaavat aamiaista ja illallista. Niiltä, joita ei tunnistettu sellaisiksi, laskutetaan niiden hintahinnoin. Puhelin, pesulapalvelut laskutetaan hintahinnoin.
Vaatteita ei saa ripustaa terassin kaiteisiin tai ikkunoihin.
Vaarallisten tuotteiden ja aineiden käyttö, kulutus tai hallussapito on nimenomaisesti kielletty kaikilla tämän laitoksen alueilla ja riippuvuussuhteissa voimassa olevan kansanterveyttä koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Käyttäjien turvallisuuden, yksityisyyden ja rauhallisuuden takaamiseksi tässä hotellilaitoksessa on tekniset elektroniset valvontalaitteet, joissa on pysyvät tallennusosat, yleensä tai yleisesti.
Keittäminen huoneissa on ehdottomasti kielletty, samoin kuin sähkölämmityslaitteiden, kuten vedenlämmittimien, käyttö ilman johdon lupaa.
Alaikäiset: Huonevarauksia tai niihin majoittuvia alaikäisiä, joita ei aina ole vastaa aikuinen, joka on vastuussa heistä, ei hyväksytä. Hotelli voi vaatia alaikäisen vastuuhenkilön kirjallista valtuutusta sekä hänen DNI-valokopionsa millä tahansa tavalla, joka todistaa alaikäisen hotellivierailun noudattamisen (faksi, posti jne.).
Tupakointi ei ole sallittua missään hotellin tiloissa.
SISÄN JÄRJESTELMÄN SÄÄTÖ
25 artikla. Sisäiset määräykset.
1. Hotellilaitoksilla on oltava sisäiset määräykset, joissa vahvistetaan pakolliset säännöt käyttäjille heidän oleskelunsa aikana, rikkomatta 23. joulukuuta annetun lain 13/2011 säännöksiä eikä tämä luku.
2. Sisäiset määräykset ovat aina käyttäjien saatavilla ja paljastetaan ainakin espanjaksi ja englanniksi näkyvässä ja helposti saatavilla olevassa paikassa. Tämä asetus on julkaistava laitoksen omalla verkkosivustolla, jos sellainen on.
3. Hotellilaitosten toimintayritykset voivat pyytää turvallisuusjoukkojen ja elinten apua hävittääkseen heidät, jotka eivät noudata sisäisen hallinnon sääntöjä, eivät noudata tavanomaisia sosiaalisen rinnakkaiselon sääntöjä tai pyrkivät pääsemään tai pysymään niissä muu tarkoitus kuin palvelun tavanomainen käyttö 23. joulukuuta annetun lain 13/2011 36.4 §: n mukaisesti.

4. Sisäisissä säännöksissä määritetään vähintään:
a) Pääsyehdot.
b) Rinnakkaiseloa ja toimintaa koskevat säännöt.
c) Tiedot hallinnollisesta organisaatiosta ja vastuuhenkilöstä, jonka kanssa heidän on tarvittaessa otettava yhteyttä laitoksen toimintaan liittyvissä asioissa.
d) Luettelo muiden yritysten kuin operatiivisen yksikön tarjoamista täydentävistä palveluista ja niiden tarjoamisesta vastuussa olevien yritysten tunnistetiedot.
e) Tiedot käyttäjille riskeistä tai palveluista ja tältä osin toteutetuista turvatoimenpiteistä
f) Eläinten maahantulon salliminen ja edellytykset.
g) Yleisesti ottaen kaikki olosuhteet, jotka sallivat ja edistävät mukavuuksien, laitteiden ja palvelujen normaalia kehitystä.