ROZPORZĄDZENIE WEWNĘTRZNE *

ROZPORZĄDZENIE WEWNĘTRZNE
LA PERLA HOTEL **
WARUNKI WSTĘPU
jeden. Ogólna dyspozycja:
Osoby wchodzące do tego hotelu będą zobowiązane do przestrzegania niniejszego Regulaminu, co nie narusza ustawy 13/2011 z dnia 23 grudnia o turystyce, dekret z mocą ustawy 13/2020 z dnia 18 maja, na mocy którego ustanowiono nadzwyczajne i pilne środki dotyczące zakładów hotelarskich, koordynacji powiadomień, promocji telematizacji, reaktywacji sektora kultury i elastyczności w różnych obszarach w obliczu sytuacji wywołanej przez koronawirusa (kierownictwa hotelu) oraz innych obowiązujących przepisów.
dwa. Dostęp, przyjęcie i pobyt w obiekcie:
Ten hotel jest przeznaczony do użytku publicznego i darmowego dostępu, bez żadnych ograniczeń innych niż wynikające z przepisów prawnych i niniejszych przepisów. Przyjmowanie i pobyt osób w tym zakładzie będzie zabronione tylko z następujących powodów:
do) Z powodu braku możliwości zakwaterowania lub udogodnień.
b) Za niespełnienie warunków przyjęcia ustanowionych w
niniejsze rozporządzenie.
do) Do przyjmowania zachowań, które mogą powodować niebezpieczeństwo lub
niedogodności dla innych użytkowników lub utrudniające
normalny rozwój aktywności.
Jeżeli okoliczności wskazane powyżej lub osoby, które poniosą jedno lub więcej ograniczeń wymienionych powyżej, personel odpowiedzialny za zakład może wymagać od nich, aby porzucił, po dokonaniu płatności, w stosownych przypadkach, rachunków oczekujących na udostępnienie. usług i konsumpcji. W razie potrzeby służby bezpieczeństwa zostaną poproszone o pomoc zgodnie z art. 36 ustawy o turystyce i art. 25 dekretu o zarządzaniu hotelami.
Wyraźnie stwierdzono, że bezpłatny dostęp do udogodnień, usług i zakwaterowania w tym hotelu nie będzie zabroniony ani ograniczony dla tych, którzy z powodów seksualnych, niepełnosprawności pragną z psem przewodnikiem, religią, opinią lub innymi osobami inne okoliczności osobiste lub społeczne.
3) Dokument dotyczący zameldowania i przyjęcia:
Osoba lub osoby, które chcą skorzystać z jednostek zakwaterowania, wspólnych obiektów oraz, w stosownych przypadkach, usług uzupełniających wyszczególnionych w niniejszym Regulaminie, muszą przedstawić swoje dokumenty tożsamości w celu ich przyjęcia i rejestracji w rejestr zakładu. Po zarejestrowaniu osoby lub osób, zakład sporządzi dokument wstępu, który będzie zawierał nazwę, kategorię i numer rejestracyjny zakładu, numer lub dane identyfikacyjne przydzielonego zakwaterowania, liczbę osób, które będą go zajmować, daty wejścia i wyjścia oraz ustaloną przez nich dietę, a przy bezpośrednim zatrudnieniu również cenę zakwaterowania. Wspomniany dokument wstępu, wypełniony w dwóch egzemplarzach, musi zostać podpisany przez zainteresowaną stronę w celu sformalizowania ich przyjęcia, po poinformowaniu go o istnieniu niniejszego Regulaminu oraz jego praw i obowiązków. Oryginał zostanie dostarczony użytkownikowi, a kopia pozostanie w posiadaniu zakładu.
Dodatkowe usługi oferowane i świadczone przez ten zakład lub przez inne osoby lub podmioty są wyszczególnione w recepcji. Te dodatkowe usługi zostaną sformalizowane w odpowiednich dokumentach i zostaną rozliczone zgodnie z warunkami uzgodnionymi w twoim przypadku.
ZASADY WSPÓŁPRACY / OPERACJI
Cztery Prawa i obowiązki użytkowników
Użytkownicy mogą swobodnie uzyskać dostęp do zakładu i pozostać w nim z ograniczeniami zawartymi w niniejszym regulaminie.
Użytkownicy mają prawo do:
• Aby otrzymać prawdziwe, pełne informacje i przed zawarciem umowy o oferowane usługi.
• W tych usługach dbamy o ich bezpieczeństwo, prywatność i spokój,
• Aby spełnić uzgodnione warunki,
• Aby otrzymać fakturę z formalnościami regulacyjnymi, za usługi zakontraktowane bezpośrednio i
• Jeśli chcą złożyć reklamację, otrzymają formularze reklamacyjne.
Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie, który wyraźnie akceptują po podpisaniu dokumentu wstępu oraz zasad wydanych przez Dyrekcję w sprawie bezpieczeństwa, współistnienia i higieny w celu prawidłowego korzystania z zakładu.
Użytkownicy muszą udowodnić swój stan, pokazując dokument wstępu, gdy jest to wymagane, szanować wyposażenie i wyposażenie tego zakładu oraz zapłacić kwotę za usługi zakontraktowane w momencie przedstawienia faktury lub zgodnie z warunkami uzgodnionymi zgodnie z artykułem. 21 dekretu ustawowego Przedstawienie jakiegokolwiek roszczenia nie zwalnia z obowiązku zapłaty za zakontraktowane usługi.
5 Prawa i obowiązki firmy hotelarskiej
Zakład ten może zwrócić się o pomoc do przedstawicieli władz, aby eksmitować z jego zależności użytkowników, którzy nie przestrzegają niniejszego rozporządzenia, którzy zamierzają uzyskać do nich dostęp lub pozostać w tym celu w celu innym niż normalne korzystanie z usług hotelowych, a także, w stosownych przypadkach, w celu osoby niezarejestrowane jako użytkownicy, uczestnicy bankietów, zjazdów itp.
Dostęp do jednostek zakwaterowania mogą uzyskać wyłącznie osoby zarejestrowane w tym celu, zgodnie z art. 2e ustawy z mocą ustawy.
Zakład ten może zażądać gwarancji zapłaty za zakontraktowane usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, i obciążyć odpowiedni rachunek na koncie użytkownika za szkody lub usterki, które występują w urządzeniach, meblach i elementach zakładu z powodu zaniedbania lub niewłaściwego działania korzystanie z nich.
Godziny różnych usług konsumpcji, użytkowania i rozrywki mogą się również różnić w zależności od sezonu, w zależności od sezonowości, zastrzegając sobie prawo do niedopuszczenia użytkowników poza tymi godzinami lub w przypadku przekroczenia maksymalnych dopuszczalnych mocy lub kiedy wniosek w granicach dopuszczenia, tym samym uszkadzając harmonogram prac tych usług. Wyżej wymienione usługi, szczegóły dotyczące ich planowanych godzin, ich cen i warunków użytkowania, są udostępniane w dostępie do nich oraz, podsumowując, w istniejących katalogach w kwaterach, które również zawierają informacje na temat planu ewakuacji dla awaryjne i bezpłatne usługi.
Zakład ten ma obowiązek:
* podają ceny w reklamie w recepcji i udostępniają je użytkownikom.
* informuje tych użytkowników przed zatrudnieniem o warunkach świadczenia usług i ich cenach, a także zapewnia im najwyższą jakość, zgodnie z ich kategorią i warunkami umownymi.
* zadbaj o to, aby użytkownicy byli odpowiednio traktowani, obserwując, aby uczestniczyć i utrzymywać urządzenia i usługi w dobrym stanie.
* mają formularze roszczeń i zgłaszają ich istnienie.
* zapewnia użytkownikom, którzy ze względu na nadmierne rezerwacje nie są w stanie uczestniczyć, zakwaterowanie w obiekcie na tym samym obszarze, w tej samej grupie, w stosownych przypadkach, w specjalności oraz w tej samej lub wyższej kategorii. Wydatki lub dopłaty wynikające z takiej przyczyny zostaną poniesione przez ten zakład, który, przeciwnie, zwróci użytkownikowi różnice, które wystąpią na jego korzyść.

6. Okresy zamieszkania w kwaterach:
Użytkownicy mają prawo do zajmowania jednostki zakwaterowania od godziny 12 w południe pierwszego dnia okresu objętego umową do godziny 12 w dniu wskazanym jako data wyjazdu. Jednak w dniach maksymalnego obłożenia udostępnienie kwatery może zostać opóźnione o dwie godziny. W drodze porozumienia między stronami można uzgodnić inny reżim zawodu, który w stosownych przypadkach musi zostać odzwierciedlony w dokumencie przyjęcia. Przedłużenie pobytu w jednostce zakwaterowania na dłużej niż w umowie spowoduje obowiązek zapłaty jeszcze jednego dnia, a jeśli użytkownik chce zostać dłużej niż podano w dokumencie wstępu, zawsze musi istnieć porozumienie między stronami.
7 Ceny, faktury i informacje
Hotel nie ponosi odpowiedzialności za cenę ani za korzystanie z materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia i innych usług świadczonych poza hotelem, ani za zachowanie personelu niebędącego hotelem, chyba że jest to wyraźnie określone w jego warunkach i stawkach.
Stawki wraz z cenami i warunkami różnych rodzajów zakwaterowania, usług restauracyjnych, pralni oraz usług uzupełniających własnych oraz osób lub podmiotów zewnętrznych są wyszczególnione w recepcji dostępnej dla użytkowników, którzy o to proszą.
Fakturowanie stawek za zakwaterowanie obliczane będzie według dni i liczby noclegów. Minimalna opłata za zakwaterowanie będzie równa kwocie za nocleg lub dzień, rozumianą jako ukończona o godzinie 12 dnia następnego po dniu wjazdu.
Zakład może wymagać od swoich użytkowników, w dowolnym czasie i przed przedstawieniem faktury i kuponów, zapłaty za usługi świadczone poza miejscem zakwaterowania, nawet jeśli płatność została uzgodniona z góry.
Osoby prawne lub fizyczne, które same świadczą komplementarne usługi w zależności od tego hotelu, odpowiadają za swoich pracowników i ich zachowanie, ich funkcjonowanie, utrzymanie, system cen i za wszystko, co jest związane z ich własnymi usługami. W każdej z tych zależności właściciel tego samego będzie wyraźnie zidentyfikowany.
W jednostkach zakwaterowania znajduje się również katalog z cenami najczęstszych usług.
Faktury będą wystawiane tylko za zakwaterowanie i usługi zakontraktowane bezpośrednio przez użytkowników.
KORZYSTAJ I CIESZ SIĘ UDOGODNIENIA I USŁUGI
8. Odbiór
W recepcji zostaną przeprowadzone niezbędne procedury wpuszczenia ludzi do zakładu, a klucze lub karty będą przechowywane w celu uzyskania dostępu do zakwaterowania. Dyrektor, wraz z personelem recepcji i, w stosownych przypadkach, konsjerżem, są menedżerami lub centrami relacji z użytkownikami we wszystkich sprawach wewnętrznych zakładu hotelowego oraz w celu uzyskania informacji i porad.
9. Skrzynie bezpieczeństwa
W każdym mieszkaniu jest zainstalowany sejf, z którego może korzystać każdy, kto chce. Katalogi znajdujące się w tych obiektach wskazują tę usługę oraz warunki jej akceptacji i użytkowania. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za utratę przedmiotów lub wartości, które nie zostały zdeponowane w tych skrzyniach. W każdym przypadku hotel będzie odpowiedzialny tylko za kradzież lub utratę przedmiotów znalezionych w sejfach jednostek zakwaterowania.
10. Czyszczenie na sucho
W każdym miejscu zakwaterowania znajdziesz informacje o warunkach tych usług, ich cenach i terminach dostawy oraz zwrot odzieży. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za odzież, która z powodu swoich warunków lub składu użytkowania kurczy się, odbarwia lub psuje.
11. Usługa wczesnego śniadania
Jeśli klient odejdzie przed godziną pracy restauracji, może zjeść zimne śniadanie piknikowe. Aby uzyskać dostęp do tego zimnego śniadania, należy powiadomić recepcję na dzień przed datą świadczenia tej usługi.
12. Różne
Korzystanie z wind nie jest dozwolone dla nieletnich bez towarzystwa odpowiedzialnej osoby dorosłej.
Dostęp do zakładania zwierząt jest dozwolony, nie ma dostępu do restauracji i zawsze musi im towarzyszyć.
Nie wolno wędrować po przestrzeniach i miejscach wspólnych bez butów i nagim torsem.
Od 22:00 obowiązkowe jest zachowanie ciszy na korytarzach i zakwaterowaniu, aby nie przeszkadzać pozostałym użytkownikom.
Niepełne wyżywienie składa się ze śniadania i kolacji.
Litery lub stawki w barach i restauracjach wskazują produkty odpowiadające śniadaniu i kolacji. Osoby niezidentyfikowane jako takie będą rozliczane według cen biletów. Telefon, usługi pralni będą naliczane według cen biletów.
Nie wolno wieszać ubrań na poręczach tarasowych lub oknach.
Stosowanie, konsumpcja lub posiadanie niebezpiecznych produktów i substancji jest wyraźnie zabronione we wszystkich obszarach i zależnościach tego zakładu, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zdrowia publicznego.
Aby zagwarantować bezpieczeństwo, prywatność i spokój użytkownikom, ten hotel posiada techniczne elektroniczne urządzenia monitorujące ze stałymi elementami rejestrującymi, ogólnie lub we wspólnych obszarach.
Gotowanie w pokojach jest surowo zabronione, podobnie jak korzystanie z urządzeń elektrycznych, takich jak podgrzewacze wody bez zgody kierownictwa.
NIELETNI: Rezerwacje pokoi lub pobyt w nich przez osoby niepełnoletnie bez opieki osoby dorosłej, która jest za nie odpowiedzialna przez cały czas, nie będą akceptowane. Hotel może wymagać pisemnej zgody osoby odpowiedzialnej za małoletniego wraz z kserokopią jego DNI, w jakikolwiek sposób, który potwierdza zgodność z pobytem małoletniego w hotelu (faks, poczta itp.).
Palenie nie jest dozwolone w żadnym z pomieszczeń hotelu.
REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU
Artykuł 25. Przepisy wewnętrzne.
1. Placówki hotelowe muszą posiadać wewnętrzne regulacje, które określą obowiązkowe zasady dla użytkowników podczas ich pobytu, bez naruszania przepisów ustawy 13/2011 z 23 grudnia, ani też ten rozdział.
2. Przepisy wewnętrzne będą zawsze dostępne dla użytkowników i zostaną ujawnione, przynajmniej w języku hiszpańskim i angielskim, w widocznym i łatwo dostępnym miejscu zakładu. Niniejsze rozporządzenie musi zostać opublikowane na własnej stronie internetowej zakładu, jeśli istnieje.
3. Firmy prowadzące obiekty hotelowe mogą zwrócić się do sił i organów bezpieczeństwa o pomoc w eksmisji tych, którzy nie przestrzegają zasad systemu wewnętrznego, nie przestrzegają zwykłych zasad współżycia społecznego lub starają się uzyskać do nich dostęp lub pozostać przy nich cel inny niż zwykłe korzystanie z usługi, zgodnie z postanowieniami art. 36 ust. 4 ustawy 13/2011 z dnia 23 grudnia.

4. Przepisy wewnętrzne określą co najmniej:
a) Warunki przyjęcia.
b) Zasady współistnienia i działania.
c) Informacje o organizacji administracyjnej i osobie odpowiedzialnej, z którą, w stosownych przypadkach, powinni się kontaktować w sprawach związanych z funkcjonowaniem zakładu.
d) Wykaz usług komplementarnych świadczonych przez firmy inne niż jednostka operacyjna oraz identyfikacja firm odpowiedzialnych za ich świadczenie.
e) Informacje dla użytkowników o obiektach lub usługach, które stwarzają ryzyko, oraz o środkach bezpieczeństwa przyjętych w tym zakresie
f) Dopuszczenie zwierząt i warunki takiego przyjęcia.
g) Zasadniczo wszystkie okoliczności, które pozwalają i sprzyjają normalnemu rozwojowi korzystania z urządzeń, sprzętu i usług.